Testos en aragonés de l'Alto Galligo

A tradizión meyebal d’escritura en aragonés, plenamén consolidata entre os sieglos XIII e XV (con bel prolargamiento en as primeras añadas d’o sieglo XVI), se creba entre 1500 e 1530. Dimpués d’ista zaguera calendada, a chen culta (a unica que sapeba leyer y escribir) emplega como luenga escrita de cultura o castellano (amás d’o latín), quedando l’aragonés como idioma marguinal, propio d’o rechistro oral e familiar.

Entre os sieglos XVI e XIX cal fer un largo puen sobre a escureldá, a inoranzia e l’ausenzia. Arredol de tres sieglos bi ha –por o que conoxemos – una total ausenzia d’escritura en aragonés. Ye en as primeras decadas d’o sieglo XIX cuan l’aragonés torna á amanexer á ra luz, dimpués de tanto tiempo amagato en a escureldá y en o silenzio. E lo fa en boca de repatans e de mairals, en os papels que se conserban d’a Pastorada de Santa Orosia (Yebra de Basa), que conoxemos grazias a os treballos d’Enrique Satué e por Ricardo Mur a de San Roque (Pandicosa).

Os escritos en aragonés meyebal, con trazas fonolochicas e morfolochicas pro alexatas de l’aragonés autual, los conoxemos  por os notarios –entre os que destacan os tensinos–, que teneban costumbres graficos peculiars. Os escritos en aragonés d’o sieglo XIX, son solo que chiquetas muestras residuals d’un aragonés popular, ya cuasi igual a l’autual, pero escrito por mans rusticas, con muitas imperfezions e con muitos malfarchamientos. Tanto os unos como os atros los consideramos “testos istoricos” (en contraposizión á os “testos autuals”).

Os testos meyebals cubren un amplo espazio de tiempo, dende o sieglo XIII dica o sieglo XVI, pero predominan con muito os d’os sieglos XIV e XV. Dimpués cal dar un brinco enta o sieglo XIX, por denzima d’os sieglos XVII e XVIII, en do no trobamos representazión d’entidá (pueden trobar-se bellas frases, bellas palabras aisladas, en testos mayoritariamén escritos en castellano, pero no bi ha testos largos en aragonés, que conoxcamos. Os testos d’o sieglo XIX son de caráuter teyatral, prozedens d’a Pastorada de Pandicosa e d'a de Yebra de Basa.

Os testos mudernos son toz d’o sieglo XX e, más esautamén, dende as añadas 70 dica agora. D’as añadas anteriors no en trobamos de muestras, si no son curtos testos populars de tradizión oral, como coplas, refrans u mazadas. Tanto en os testos de tradizión oral como ros de creyazión d’autor conoxito predomina o popular, o costumbrista, o antropolochico u etnolochico. Solamén en as zagueras añadas se troban bels testos de creyazión literaria que se’n salen d’ixa endrezera tradizional. Femos menzión más que más de Maximo Palacio e Felis Gil del Cacho, en añadas 70 e 80, e de Fernando Otal, Ricardo Mur, Óscar Latas e Manuel Ramón Campo, en as añadas 90 e ya en o escomenzipio d’o sieglo XXI.

Si ista plana web fa onra á os letors curiosos, á os escolars, á os estudiosos de l’aragonés e d’a suya literatura u á ra chen forana que deseya conoxer a cultura escrita d’iste rincón pirinenco, nos dárbanos por satisfeitos. E más que más, si serbise ta fer crexer bella miqueta l’orgüello de charrar y escribir en aragonés e a dinidá de a chen de l’Alto Galligo.                   

 Ta más informazión, consultar:

- LA LENGUA ARAGONESA EN EL ALTO GÁLLEGO.

- TRADICIÓN ORAL DEL ALTO GÁLLEGO.

Mapa de recursos